LA NECESSITE DU VOTE – Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΨΉΦΟΥ


Voici un article que j’ai trouvé sur le blog de mon ami Kosta « Archaia Ithomi » , il traite de la valeur des votes blancs lors d’élections . Combien de fois cette logique n’est pas prise en compte ? A méditer !  

Εδώ ένα άρθρο που βρήκα στο blog του φίλου μου Κώστα « Αρχαία Ιθώμη », σχετίζεται με την αξία των λευκών ψήφων στις εκλογές . Πόσο συχνά αυτή η προσέγγιση δεν λαμβάνεται υπόψη ; Τροφή για σκέψη!

http://www.arxaiaithomi.gr/?p=51702&cpage=1#comment-7291

—————————————————————————————————————————————————

Αναγνώστης απαντά στο(ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ ΠΕΡΙ

ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ!!! Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Η)

Υποβλήθηκε 09/11/2011 13:03

Τόση αμορφωσιά με άποψη, αυτοπεποίθηση και δουλικότητα δεν έχω ξαναδεί!!
Άκυρο = ελαττωματική ψήφος
Αποχή= υπήκοος χωρίς δικαίωμα ψήφου ή αυτοεπιβολή στέρησης των πολιτικών μας δικαιωμάτων
Το λευκό ψηφοδέλτιο= πολιτική τοποθέτηση που αποκηρύσσει ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό !!
Εκλογές γιατί γίνονται (ρέέέέέέέέέέέ);

9 Αναγνώστης απαντά στο(ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ ΠΕΡΙ ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ!!! Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Η)

Για να εκφρασθεί – ψηφίσει ελεύθερα ο Κυρίαρχος Λαός. Το αποτέλεσμα αυτής της έκφρασης δεν δύναται να αλλάξει με κανένα εκλογικό νόμο !!!
Με την επιλογή ενός εγκύρου ψηφοδελτίου ουσιαστικά ο εκλογέας επιλέγει αφενός πολιτικό συνδυασμό και υποψήφιο βουλευτή (αν θέλει), αφετέρου με την έγκυρη ψήφο του δηλώνει ότι εκφράζεται από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα καθώς βρήκε ένα (αυτό που ψήφισε) με το οποίο συμφωνεί. Επομένως, το έγκυρο ψηφοδέλτιο επικυρώνει το υπάρχον πολιτικό σκηνικό.
Με την επιλογή του λευκού ψηφοδελτίου ουσιαστικά ο εκλογέας απορρίπτει αφενός όλους τους πολιτικούς συνδυασμούς και τους υποψήφιους βουλευτές αυτών, αφετέρου δηλώνει ότι δεν εκφράζεται από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα.

Δηλαδή ο ψηφοφόρος, αφού είδε όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές, αποφάσισε ότι δεν τον εκφράζει ΚΑΝΕΝΑ! κάνει έτσι την μόνη επιλογή και ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. Διαμαρτύρεται δηλαδή, επί της αρχής! Οι επιλογές που του προσφέρουν δεν τον ικανοποιούν!

Επομένως, το λευκό ψηφοδέλτιο είναι πολιτική τοποθέτηση και αποκηρύσσει το υπάρχον πολιτικό σκηνικό.

Με ποια λογική το λευκό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έγκυρο; Η χρήση του λευκού ως εγκύρου αλλοιώνει την ελεύθερη λαϊκή έκφραση του κυρίαρχου λαού!!!

Και το α. 100 το ΠΔ 96/2007 αναφέρεται στην κατανομή των εδρών. Δηλαδή, θέτει ως δεδομένο ότι τα έγκυρα είναι η συντριπτική (50%+1) των ψηφισάντων και προχωρεί στην διαδικασία και στον τρόπο κατανομής των εδρών στους πολιτικούς σχηματισμούς.

Είναι όμως άλλο η κατανομή των εδρών (που προϋποθέτει την πλειοψηφία 50% +1 των εγκύρων έναντι των λευκών) και άλλο αν ο κυρίαρχος λαός μπορεί να εκφραστεί από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα. Η αδυναμία ή μη έκφρασης του κυρίαρχου λαού προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων(οι απέχοντες δεν λαμβάνονται υπ’όψιν στην καταμέτρηση) και τι επέλεξαν να ψηφίσουν(έγκυρα ή λευκά).
Ο συντάκτης του άρθρου ΄΄Η δύναμη της λευκής ψήφου΄΄ πολύ σωστά θέτει ότι η λευκή ψήφος έχει τη μορφή του πολιτειακού δημοψηφίσματος. Γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος ο Κυρίαρχος Λαός, κατά το Σύνταγμα, να επιβληθεί στα πολιτικά κόμματα
Τα λευκά αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ψηφοδελτίων. Δεν είναι ούτε έγκυρα ούτε άκυρα. Η χρήση του λευκού στην εκλογική διαδικασία έχει την μορφή πολιτειακού δημοψηφίσματος. Ο ¨αντίπαλός¨ του είναι το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Όταν το ποσοστό των λευκών είναι μικρότερο από το 50% τότε δεν λαμβάνονται υπόψη (το ίδιο ισχύει και στα δημοψηφίσματα με την πρόταση που θα λάβει κάτω από 50% των ψηφισάντων) και για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας προσμετρούνται στα άκυρα.
Όταν το ποσοστό των λευκών ψηφοδελτίων είναι πάνω από το 50% τότε αποσύρονται οι πολιτικοί σχηματισμοί και οι υποψήφιοί τους γιατί έτσι αποφάσισε ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΛΑΟΣ. Δημιουργούνται νέοι πολιτικοί σχηματισμοί αφού πρώτα έχουν προηγηθεί πολιτικές ζυμώσεις για το τι θέλει ο κυρίαρχος λαός. Συνεχίζουμε και έχουμε Κοινοβουλευτική Δημοκρατία όπως ορίζεται από το Σύνταγμα μας αλλά όχι με τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα.
Κατά το Σύνταγμα η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία είναι υποχρεωτική και καθολική. Ο πολίτης -εκλογεύς δια της ψήφου του εκφράζει, κατά πρώτο λόγο, την προσωπική του θέληση ενασκών το εκλογικό του δικαίωμα, την θέληση όμως αυτή το ισχύον δίκαιο αναγνωρίζει ως κρατική θέληση και συνδέει προς αυτή με την άσκηση κρατικής λειτουργίας συναπτόμενες έννομες συνέπειες.
Αν οι πολίτες επιλέξουν την λευκή ψήφο, ως ελεύθερο τρόπο έκφρασης σε ποσοστό, 50% + 1 τότε αυτό είναι άκυρο.
Αν δεν γνωρίζετε ή δεν καταλαβαίνεται είναι πιο συνετό να μην γράφεται ότι βρίσκεται διάσπαρτο στο internet και κυρίως να μην παρασύρεται άλλους στον αδαή τρόπο σκέψης σας.

pipis

ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ

TRADUCTION

Pour donner son point de vue – le peuple souverain-vote librement . Le résultat de cette expression ne peut être changé en aucun cas par une loi électorale!
En sélectionnant un bulletin valide l’électeur choisit essentiellement une
combinaison politique et un candidat parlementaire (si vous le voulez) , par ailleurs son vote valide déclaré qu’il est exprimé par les partis politiques existants et a trouvé un (celui qu’il a voté) , avec lequel il est d’accord . Par conséquent, un bulletin de vote valide valide le paysage politique actuel .
En choisissant de voter blanc
l’électeur rejette en bloc toutes les combinaisons politiques et des candidats potentiels de ces partis , par ailleurs de cette façon il déclare qu’il n’est pas représente par les partis politiques existants . Autrement dit, l’électeur, après avoir vu tous les partis participant aux élections, a décidé qu’AUCUN ne le représente ! il utilise ainsi la seule option et vote BLANC. Il se plaint ainsi depuis le début ! Les choix qui sont offerts ne lui correspondent pas !

Par conséquent, le vote blanc est un positionnement politique et rejette le paysage politique actuel.

Par quelle logique le blanc peut être utilisé comme valide? L’utilisation des votes blancs comme valables altère la libre expression populaire du peuple souverain !

L’article 100 et PD 96/2007 se réfère à la répartition des sièges .

Autrement dit , il assure comme certain que les bulletins valides sont la majorité écrasante (50% +1) des suffrages exprimés et entérine le processus et la façon de répartir les sièges à des formations politiques .

Mais c’est autre chose que la répartition des sièges (ce qui requiert une majorité de 50% +1 de la validité par rapport aux Blancs) et une autre si le peuple souverain peut être exprimée par les partis politiques existants .

L’incapacité ou la non expression du peuple souverain dépend du nombre de suffrages exprimés (les abstentionnistes ne sont pas pris en compte dans le décompte) et ce qu’ils ont choisi de voter (valide ou blanc) .
L’auteur de l’article « La puissance du vote blanc » précise à juste titre , le vote blanc représente une forme de référendum constitutionnel .
Parce-que c’est le seul moyen par lequel le peuple souverain , selon la Constitution , peut s’imposer aux partis politiques .
Les votes blancs sont des bulletins de vote distincts . Ils ne sont ni valables ni invalides . L’utilisation du blanc dans le processus électoral a la forme d’un référendum constitutionnel .  Son adversaire est le total des suffrages valablement exprimés .
Lorsque le pourcentage de blancs est inférieur à 50% alors ils ne sont pas pris en compte (la même chose s’applique à la proposition de référendum qui auraient moins de 50% des électeurs) et pour le bon fonctionnement de la démocratie ils ne comptent pas .
Lorsque le pourcentage des suffrages blancs est supérieur
à 50% , les formations politiques et les candidats doivent se retirer , car le PEUPLE SOUVERAIN en a décidé ainsi . Création de nouvelles formations politiques , après remaniement politique d’après ce que veut le peuple souverain . Nous continuons et nous avons ainsi la démocratie parlementaire telle que définie par notre Constitution, mais pas avec les partis politiques existants .
Selon la Constitution la participation des citoyens dans le processus électoral est obligatoire et universelle . Le citoyen-votant , par son vote exprime principalement son désir personnel d’exercer son droit de vote , mais cette volonté l
à la loi actuelle la reconnaît comme une volonté d’État , et il se connecte à celle-ci par l’exercice de la fonction gouvernementale conclusion des conséquences juridiques .
Si les citoyens choisissent le vote blanc , en tant que liberté d’expression , avec un  pourcentage de 50% + 1 alors celui-ci n’est pas valide.
Si vous ne savez pas ou ne comprenez pas il est sage de ne pas écrire ce qui circule sur internet et surtout ne pas entrainer d’autres d’autres
à votre ignorante façon de penser .

 

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s